Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyarországon bejegyzett ERFE Bt. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a http://bestgumi.hu és http://bestgumi.com (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése mely országból és az a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az ÁSZF vonatkozik a Felek közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Webshopon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak a Felek közös akaratával írásban lehet kikötni. Ügyfél az Üzletben és a Webshopon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

Az oldal üzemeltetőjének adatait ITT olvashatóak.

Részletes leírás a Webshop használatáról, rendelésről.

Fizetési lehetőségek

Szállítási  lehetőségek

Elállás joga

Az 2014. június 13-tól életbe lépett 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történő értékesítésre Ügyfélt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Ügyfél a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Ügyfél köteles haladéktalanul és hiánytalanul a Szolgáltatónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége az Ügyfélt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán az Ügyfél vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő tizennegyedik munkanapon a terméket a Szolgáltatónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. A Szolgáltató köteles az Ügyfél által megfizetett összeget az elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni, de a Szolgáltató jogosult Ügyfél által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Szolgáltató a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.

Az Ügyfél nem élhet az elállás jogával olyan termék esetén, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, különösen a következő termékek esetében: CD-k, DVD-k, szoftverek, szoftvert is tartalmazó eszközök, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását megbontották, illetve húrok, pengetők, dobverők, cintányérok, karbantartó eszközök amelyek használatbavétele megtörtént. Továbbá Ügyfél nem élhet az elállás jogával, amennyiben nem minősül fogyasztónak. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő természetes személy - Ptk. 685.§ d) pont).

Jótállás

Szolgáltató a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 12 hónap jótállást vállal. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Amennyiben a jótállás kérése helytálló, Ügyfél kérheti a termék javítását, vagy cseréjét. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.

Amennyiben Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény a jótállási jegy, vagy a Szolgáltató által kiállított számla vagy annak másolatának bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A fogyasztási cikk szervizbe juttatásának költsége Ügyfél-t terheli.
Reklamáció esetén:
2 - Csatolja Szolgáltató által kiállított számla másolatát
3 - Küldje el futárszolgálattal, vagy hozza el személyesen a terméket, annak összes tartozékával együtt az Üzletbe.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

a) Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén
b) Karbantartási - tisztítási munkák esetén.
c) a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén, amelyet nem a Szolgáltató által kijelölt szerviz végzett el
d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra.

Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén Ügyfél kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ügyfél fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl Ügyfél kellékszavatossági jogát nem tudja érvényesíteni.
Ügyfél a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Ügyfél a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról Ügyfél egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont Ügyfél köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Szolgáltató adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Ügyfél nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt

Termékszavatosság

Ügyfél a termékszavatosság keretén belül közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti szavatossági jogát, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével Ügyfél e jogosultságát elveszti.
Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ügyfél nem érvényesíthet.

Visszaküldés

Amennyiben Ügyfél a terméket Szolgáltatónak visszaküldi (elállás, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Ügyfél köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A termék szállítási költsége elállás, 30 napos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén a Ügyfél-t terheli. Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, vagy a jótállási jegyet. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal (GLS, DHL) küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Szolgáltató nem vesz át.
Elállás esetén a terméket az Szolgáltató címére kell eljuttatni:

Tulajdonjog fenntartása

A termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg Ügyfél a fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Ügyfél nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

Adatkezelési nyilatkozat

A nyilatkozat szövegének eléréséhez kattintson IDE.

Hírlevél

Szolgáltató az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti Ügyfélit. Szolgáltató az egyedüli jogosult a Ügyfélre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Szolgáltatónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. Ügyfél adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához,de a Hírlevél szolgáltatásról bármikor szabadon leiratkozhat.

Panaszügyintézés

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait IDE kattintva tudja megtenni vagy fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el:
http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

Tájékoztató az E kereskedelemről.

Utolsó módosítás ideje: 2017.09.01

Gumi Magyarázó

Gumiabroncs speciális jelölések

JelölésAngol elnevezésjelentés
*BMW modellekhez
AMTAston Martin modellekhez
AO / RO1Audi ill. Audi Quattro modellekhez
BSWBlak SidewallFekete oldalfal (offroad abroncsoknál)
CKisteher abroncs
CPLakóautó abroncs
EAlacsony gördülési ellenállású abroncs
FRPeremvédővel ellátott abroncs
G1Michelin saját jelölés. Azonos tengelyen csak 2 ugyanolyan abroncs alkalmazható
G3, G43 ill. 4 barázdás kivitel (Continentál abroncsoknál)
JJaguár modellekhez
K1Ferrari modellekhez
M+SMud and SnowNégyévszakos használetra is alkalmas
M3BMW M3 modellekhez
MLOldalvédővel csíkkal ellátott abroncs
MO /MO'Merceds ill. Mercedes AMG modellekhez
N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6Porsche modellekhez
OWL, OWTOutline White LettersFehér kontúros betűk az oldalfalon
RFReinforcedErősített kivitelű gumiabroncs
Run-Flat, ROF, EMT, SSR, ZP, HRS, EXTDefekttűrő gumiabroncs
SealDefet esetén "öntőmítő" gumiabrocs
VMAXTuning kivitel (Continentál abroncsoknál)
VOVolkswagen modellekhez
XLExtra LoadErősített kivitelű gumiabroncs

Gumiabroncs sebesség indexek

Sebesség indexkm/hSebesség indexkm/h
G90R170
J100S180
K110T190
L120H210
M130V240
N140ZR240 felett
P150W270
Q160Y300

Gumiabroncs terhelési index

Terhelési indexkgTerhelési indexkg
3813281462
3913682475
4014083487
4114584500
4215085515
4315586530
4416087545
4516588560
4617089580
4717590600
4818091615
4918592630
5019093650
5119594670
5220095690
5320696710
5421297730
5521898750
5622499775
57230100800
58236101825
59243102850
60250103875
61257104900
62265105925
63272106950
64280107975
652901081000
663001091030
673071101060
683151111090
693251121120
703351131150
713451141180
723551151215
733651161250
743751171285
753871181320
764001191360
774121201400
784251211450
794371221500
80450
Matador
Michelin
Hankook
Barum
Bridgestone
Continental
Goodyear
Apollo
Vredestein
Laufenn